תנאי השירות ומדיניות פרטיות

1. כללי

1.1 אתר ספורט 1 international בכתובת sport1int.co.il (להלן: "האתר") מנוהל ומופעל ע"י צ'רלטון בע"מ מרחוב האחים מסלאוויטה 15 תל אביב, טלפון 077-7333555 (להלן: "ספורט 1") ובאחריותה.

1.2 ספורט 1 מציע שירות צפייה בתכני וידאו בשידור ישיר ובשירות VOD, בתשלום חודשי (להלן: "השירות"), על פי התנאים המפורטים במסמך זה להלן (להלן: "תנאי השירות").

1.3 המונחים "אתה" ו/או "המשתמש" מתייחסים למשתמש בשירות, השימוש בלשון זכר במסגרת תנאי שימוש אלו נעשה לשם נוחות בלבד ומתייחס הן לזכר והן לנקבה.

2. קבלת תנאי השירות

כתנאי לשימוש בשירות עליך להסכים לתנאי השירות המפורטים במסמך זה. הרישום לשירות מהווה אישור לכך שקראת את תנאי השירות והנך מסכים להם. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אתה נדרש שלא להירשם ולא להשתמש בשירות. על המשתמש חלה האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש, כפי שיעודכנו מעת לעת.

3. רישום ושימוש בשירות

3.1 על מנת להירשם לשירות, עליך למלא את טופס ההרשמה באתר או באפליקציה. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור מספר פרטים אישיים. עליך למסור פרטים נכונים ומלאים, ומסירתם מהווה הצהרה מצדך על נכונותם. לידיעתך הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.2 אתה מתחייב שלא להשתמש בסיסמה ובשם המשתמש של אחר ולא למסור את הסיסמה ושם המשתמש שלך לכל צד שלישי. חשוב שתשמור על סודיות הפרטים, כי אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום), אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. אנו ממליצים כי תשנה את הסיסמה מפעם לפעם.
3.4 לא תינתן האפשרות לצפייה בו זמנית משני מכשירים שונים (מחשב/ סמארטפון/ טאבלט) ע"י אותו משתמש.

4. בדיקת תאימות ואיכות צפייה

4.1 על מנת להשתמש בשירות יש לוודא ולדאוג לכך שהחיבור לאינטרנט שברשותך תקין ומהירות החיבור בפועל גבוהה מ 1000 קילובייט/שנייה (download). על המשתמש אף לדאוג כי כל ציוד המחשב שברשותו תקין וכי מותקנות כל התוכנות הנדרשות לשם צפייה בוידאו באינטרנט .

4.3 ידוע למשתמש כי השימוש בשירות תלוי בפעולתן התקינה של מערכות תקשורת מורכבות, שחלקן אינן מצויות תחת שליטתו של ספורט 1. בהתאם לכך, ספורט 1 לא יהיה אחראי לכל מניעה ו/או תקלה ו/או פגיעה באפשרות להעברת השירות אל ציוד הקצה של המשתמש ו/או לשימוש בשירות. ככל שהדבר תלוי בספורט 1, נעשה מאמצים על מנת לפתור כל מניעה או בעיה כאמור.

4.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור, ספורט 1 לא ישא באחריות לכל תקלה, כשל, שביתה או אירוע כוח עליון, בין ברשת האינטרנט, בין בציוד השידור ובין בציוד הקצה שברשות המנוי, אשר בעטיים יחולו שיבושים במתן השירות.

5. שירות בתשלום

5.1 השירות הינו שירות מנוי בתשלום.

5.2 דמי המנוי ישולמו בכל חודש מראש בגין החודש שלאחר מכן. לא ניתן לרכוש מנוי לתקופה קצרה מחודש.

5.3 תשלום דמי המנוי לרוכשים את השירות באמצעות אתר האינטרנט יבוצע באמצעות חשבון PayPal או כרטיס אשראי של המשתמש אשר פרטיו נמסרו על ידי המשתמש בעת רכישת השירות. מועד החיוב בפועל בדמי המנוי ייקבע בהתאם לתנאי ההתקשרות שבין כל אחד מהמשתמשים לבין חברת האשראי הרלבנטית. דמי מנוי למשתמשים שרכשו את המנוי באמצעות האפליקציה יגבו על ידי מפעילת חנות האפליקציות (אפל/ גוגל).

6. מדיניות ביטולים והחזרים

6.1 ניתן לבטל את המנוי בכל עת. ביטול המנוי הוא באחריות המשתמש

  • מנויים שנרכשו באמצעות אתר האינטרנט – ביטול המנוי נעשה ישירות מחשבון ה PayPal שלך (איך עושים את זה).
  • מנויים שנרכשו באמצעות חנות האפליקציות של Apple – ביטול המנוי נעשה מחשבון iTunes האישי שלך או באמצעות פנייה ישירה לשרות Apple, שכן פרטי התשלום שמורים אצלם. לביטול החידוש האוטומטי של המנוי דרך Apple (לחצו כאן)
    על מנת לפנות לנציגי התמיכה של Apple (לחצו כאן
  • מנויים שנרכשו באמצעות חנות האפליקציות של Android – ביטול המנוי נעשה באמצעות חשבון Google Play שלך (הנחיות).

6.2 הביטול ייכנס לתוקף לאחר תום חודש השירות בו נתקבלה בקשת הביטול, כלומר, המנוי יחויב בתשלום דמי המנוי עבור חודש השירות בו בוטל המנוי, ולאחר מכן יפסיק להיות מחויב.

6.3 ביטול מנוי לא יזכה בהחזר כספי, למעט אם ספורט 1 יחליט אחרת, בהתאם לנסיבות העניין. ככל שיוחלט לזכות את המשתמש, יבוצע הזיכוי בכרטיס האשראי של המשתמש, במועד ובתנאים שייקבעו על ידי חברות האשראי והסליקה.

6.4 החזרים כספיים למנויים שנרכשו באמצעות האפלקציה של אפל מבוצעים על ידי אפל בלבד באמצעות משלוח טופס פנייה לשירות הלקוחות של iTunes. בפניות להחזר כספי בגין רכישות שבוצעו באמצעות אפליקציית אנדרואיד עליך להעביר את מספר ההזמנה כמופיע בקבלה שקיבלת מגוגל בעת רכישת המנוי (מספר ארוך מתחיל באותיות GPA). 

6.5 במקרה של ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה. בקשה לביטול הקניה בהתאם לחוק הגנת הצרכן תעשה בכתב, תוך ציון סיבת הביטול, ותישלח לכתובת הדוא"ל sport1int@gmail.com

7. שינויים

7.1 ספורט 1 שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השירות, כולם או כל חלק מהם, לרבות את גובה דמי המנוי בגין השירות. שינויים כאמור, ככל שיחולו, יפורסמו באתר.

7.2 ספורט 1 יהיה רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השידורים ו/או היבט אחר הכרוך באתר – כל האמור לעיל בלא צורך להודיע על כך מראש. כן יהיה ספורט 1 רשאי להציע, מעת לעת, שירותי מנוי נוספים ו/או שונים בהיקפם, תוכנם ו/או מחירם וכן הטבות ומבצעים שונים לכל המשתמשים ו/או לחלקם, למשתמשים רשומים ו/או למשתמשים חדשים.

7.3 בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים שונים ואחרים שהינם בעלי השפעה על השידורים, יכול ויתבצעו באתר התאמות ו/או שיפורים ו/או עבודות תחזוקה שונות. מובהר למשתמשים כי מעצם טיבם, עלולים שינויים אלו להיות כרוכים בתקלות ו/או באי-נוחות וכיוצ"ב וכי למשתמשים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי ספורט 1 ו/או מי מטעמו בגין שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

7.4 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רשאי ספורט 1 להפסיק בכל עת את מתן השירות ו/או את סוגי המנוי המוצעים למשתמש כולם או חלקם. ספורט 1 יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים כאמור תוך זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיק ספורט 1 את החומר הכלול באתר למשך פרק זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

8. פרטיות

8.1 ספורט 1 לא יעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.

8.2 הפרטים אשר נמסרים בעת הרישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של ספורט 1 ובמאגרי המידע של החברות המפעילות את השירות עבור ספורט 1.

8.3 ספורט 1 שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES (להלן: "המידע").

8.4 המידע ישמש את ספורט 1 בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר לספורט 1 להציע לך הצעות ומבצעים ממוקדים.

8.5 ספורט 1 רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

8.6 ספורט 1 יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

8.7 ספורט 1 מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים ולאבטח את המידע הנשמר באתר ספורט 1. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות ספורט 1 להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור או להשתמש בו לרעה,הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספורט 1 ו/או מי מטעמו.

8.8 מובהר כי ספורט 1 אינו שומר את פרטי כרטיס האשראי שעמו מבוצעת רכישת השירות באתר.

9. סמכות שיפוט

9.1 על תנאי שירות אלו, ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

9.2 מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה, לתנאי השימוש הקבועים בו ולכל עניין הקשור בשימוש בשירות, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

9.3 במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השירות אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השירות יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

10. תמיכה ושירות למנויים

ספורט 1 מפעיל מוקד שירות למנויים. זמני פעילות המוקד הינם בימים א' – ה', בין השעות 10:00 – 17:00
פנייה לשירות מבוצעת באמצעות הדוא"ל sport1int@gmail.com
אנו משתדלים לענות לפניות בהקדם האפשרי.